Committees

current location: Home >  Institutions >  Committees

Party Committee of CUES, Peking University

Seeretary: Jian Peng

Deputy Secretary: Yaohua Chen, Xin Jin

Members: Zhiheng Wang, Xiaoxia Lu, Ping Liu, Bengang Li, Yaohua Chen, Xin Jin, Canfei He, Guangzhong Cao, Jian Peng, Jijun Meng


Academic Committee of CUES, Peking University

Director: Shilong Piao

Deputy Director: Canfei He

Members: Kaicun Wang, Xuejun Wang, Jingyun Fang, Dongqiang Zhu, Hui Deng, Gang Liu, Jiafu Zhang, Yahai Lu, Jian Lin, Guangzhong Cao, Jian Peng


Appointment Committee of CUES, Peking University

Director: Canfei He

Members: Zhiheng Wang, Xuejun Wang, Shilong Piao, Bengang Li, Jian Lin, Zhiyao Tang, Guangzhong Cao, Jian Peng


Teaching Committee of CUES, Peking University

Director: Canfei He

Deputy Director: Guangzhong Cao, Bengang Li

Members: Hui Deng, Jian Feng, Xin Jin, Jian Lin, Tao Liu, Xiaoxia Lu, Jian Peng, Shushi Peng, Zhiyao Tang, Xin Tong, Yi Wan, Feng Zhou, Biao Zhu, Dongqiang Zhu