Faculty

current location: Home >  About us >  Faculty

CUES has a faculty of 84 teaching and research personnels in total, including 3 elected members of the Chinese Academy of Sciences. It has 3 PKU Chair Professors, 11 Cheung Kong Professors, 23 Outstanding Young Scientist Awardees, and 23 Excellent Young Scientist Awardees.

Elected members of the Chinese Academy of Sciences (3 persons): Jingyun Fang, Shu Tao, Shilong Piao

PKU Chair Professor (2 persons): Yanhong Tang, Jianmin Ma

The National Science Fund for Distinguished Young Scholars (20 persons):

Jingyun Fang, Shu Tao, Shilong Piao, Jianying Hu, Liping Zhou, Yahai Lu, Dongqiang Zhu, Xuejun Wang, Fuliu Xu, Hongyan Liu, Jinsheng He, Canfei He, Xilong Wang, Hefa Cheng, Pengjun Zhao, Zhiheng Wang, Zhiyao Tang, Kaicun Wang, Feng Zhou, Yi Wan

Cheung Kong Professors(10 persons), Chair Professors(1 person):

Jingyun Fang, Shu Tao, Shilong Piao, Liping Zhou, Jianying Hu, Yahai Lu, Dongqiang Zhu, Canfei He, Kaicun Wang, Jian Peng, Philippe Ciais(Chair Professors)

Excellent Young Scientist Awardees(23 persons):

Hua, Junfeng Liu, Jian Peng, Shushi Peng, Shilong Piao, Guofeng Shen, Shengli Tao, Yi Wan, Kaicun Wang, Shaopeng Wang, Wei Wang, Xuhui Wang, Zhiheng Wang, Linwei Wu, Hang Yu, Yao Zhang, Feng Zhou, Biao Zhu, Shengjun Zhu, Dan Zhu, Kazuo Isobe